Условия за ползване

Условия за ползване

на интернет магазина bazar.popovbg.eu  и извършването на покупки на стоки през него.

1. Предмет и правно значение.

1.1. Настоящите Условия за ползване са приети от  ET “Илиян Попов”, собственик на уебсайта bazar.popovbg.eu, наричан по-нататък за краткост „търговецът”,  на основание чл. 16 от Закона за задълженията и договорите и чл. 298 от Търговския закон и уреждат:

1.2. Условия за ползване са публикувани на видно място на уебсайта bazar.popovbg.eu  и са достояние на всеки посетител.

1.3. Задължение за приемане на Условията за ползване:

1.4. Публикуването на стоки на уебсайта bazar.popovbg.eu  се счита за публична покана към потребителите да отправят до търговеца  съответно предложение за сключване на договор за покупко-продажба по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон.

1.5. Маркирането на полето (чекбокса) "Прочел съм и съм съгласен с Условия за ползване" в рамките на процедурата по подаване на поръчка за покупка създава необорима презумция, че потребителят се е запознал с Условия за ползване преди да ги приеме и потвърждава изпълнението на задълженията на търговеца по чл. 54 от ЗЗП. С маркирането на полето (чекбокса) "Прочел съм и съм съгласен с Условия за ползване" потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Условия за ползване и ги приема.

 

2. Данни за търговеца и за уебсайта bazar.popovbg.eu

2.1. bazar.popovbg.eu  е уебсайт за електронна търговия - продажба и доставка на публикуваните в него стоки.

2.2.  Уебсайтът bazar.popovbg.eu  е собственост на ET “Илиян Попов”.

2.3. Продажбата и доставката на стоки се извършва от името и за сметка на ET “Илиян Попов”.

2.4. Продажба на стоки може да се извършва от името и за сметка на друг търговец по силата на договор за търговско представителство от ET “Илиян Попов”.

 

3. Обект на продажба.

3.1. Обект на продажба чрез уебсайта bazar.popovbg.eu  са обявените на него стоки към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на потребителя. Стоките, обект на продажба чрез сайта, са описани по вид и качество и са класифицирани в отделни категории по общи и сходни характеристики.

3.2. Основните характеристики на стоките, предлагани чрез уебсайта bazar.popovbg.eu, са описани в самия уебсайт и в съответните подраздели за отделните видове продукти.

3.3. Цените на стоките, предлагани чрез уебсайта bazar.popovbg.eu, са крайни и са посочени в самия уебсайт, в раздела за съответния вид стока. Единичната и общата цена на съответните стоки, предмет на конкретна поръчка за покупка, се визуализират и в рамките на процедурата по нейното оформяне и подаване от потребителя. Търговецът има право да променя едностранно посочените на уебсайта bazar.popovbg.eu цени, като промяната на цените има сила само за поръчки, направени след нейното обявяване на уебсайта.

3.4. Цените по т. 3.3. не включват транспортните разходи по доставката, които се начисляват и заплащат от потребителя в допълнение към посочените цени според нагледно обявената на сайта тарифа.

3.5. Отправената от търговеца чрез уебсайта bazar.popovbg.eu публична покана съгласно чл. 290, ал.1 от ТЗ е валидна до изчерпване на количествата от съответната стока. Обявените цени са валидни до тяхната евентуална промяна от търговеца, като във всички случаи промяната на цените не засяга вече потвърдените поръчки за покупка.

 

4. Общи задължения на потребителите.

4.1. Уебсайтът www.bazar.popovbg.eu може да бъде ефективно използван за подаването на поръчки за покупка на предлаганите от него стоки само след като съответният потребител изпрати надлежно попълнена електронна форма за съответната поръчка, съдържаща:

Попълването на непълни, неверни или сгрешени данни в поръчката за покупка прави същата невалидна и освобождава търговеца от всякакви задължения, свързани с нейното приемане и/или изпълнение.

4.2. Уебсайтът bazar.popovbg.eu не позволява изпращането на поръчки при наличието на непълнота в данните по т. 4.1. или при липсата на изявление за приемане на Условия за ползване.

4.3. Поръчката за покупка е електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, съдържащо оферта за покупка, съгласно съдържанието на поръчката.

 

5. Приемане на предложението на потребителя за сключване на договор за покупко-продажба.

5.1. След получаване на поръчката търговецът извършва проверка за автентичността на поръчката, нейната валидност и верността на посочения адрес за доставка, като се свързват с потребителя на посочения от него електронен адрес или телефон. След като потребителят потвърди автентичността на подадената от него поръчка и нейните реквизити, търговецът изпраща потвърждение за приемането на поръчката на посочения в нея електронен адрес.

5.2. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работния ден, следващ подаването на поръчката, търговецът ще уведоми потребителя за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от потребителя електронен адрес или на посочения телефонен номер. В съобщението се посочва и срокът, в който доставката може да бъде извършена. В тези случаи потребителят има право да се откаже от подадената поръчка, да я потвърди, като приеме съответния нов срок за доставка, или да поръча друга, налична стока.

 

6. Сключване на договорите за покупко-продажба.

6.1. Договорът за покупко-продажба се счита за сключен в момента, в който търговецът изпрати електронно потвърждение за приемане на поръчката за покупка на посочения в нея електронен адрес, освен в случаите по т.6.2 и т.6.3.

6.2. В случай, че предмет на поръчката са стоки на обща стойност над 200 (двеста) лева, потребителя се задължава да заплати цялата стойност на поръчката авансово по банков път. В този случай договорът за покупко-продажба се счита за сключен от момента на заверяването на банковата сметка на търговеца с дължимата сума.

6.3. Търговецът може да откаже / анулира поръчката, въпреки автоматичното електронно потвърждение за приемане, съгласно т.6.1, в случаи че има подадени непълни или грешни данни на потребителя или е избран неподходящ метод за доставка, както и в други случаи при които изпълнението на поръчката е невъзможно. В този случай търговецът уведомява потребителя на посочения от последния електронен адрес.

 

7. Задължения на страните.

7.1. Търговецът се задължава:

7.2. Потребителят се задължава:

 

8. Извършване на доставките.

8.1. Търговецът доставя стоките по подлежащите на изпълнение (потвърдени) поръчки лично, чрез Българските пощи или чрез куриерска фирма.

8.2. Цената на доставката е за сметка на купувача и е включена в цената на поръчката.

8.3. Поръчаната стока може да бъде получена само от:

8.4. В случай, че на посочения в поръчката адрес не бъде намерено лице по т. 8.3. в срока за изпълнение на доставката или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, търговецът се освобождава от задължението си да достави стоката - предмет на поръчката за покупка. В случай, че потребителят потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка разходите по допълнителната доставка. Разходите за втората доставка се заплащат при получаване на стоката, едновременно с общата сума за поръчката и първата доставка.

8.5. В случай, че купувачът е потребител по смисъла на пар. 13, т. 1 от ЗЗП, при получаването на доставката получава писмена информация, съдържаща:

 

9. Отказ за получаване на поръчана и доставена стока (отказ от договора)..

9.1. Потребителят има право да откаже получаването на стоката - предмет на подадена от него поръчка, когато:

9.2. В случай, че потребителят е физическо лице, той има право да се откаже от договора за покупко-продажба в срок от 7 (седем) работни дни от датата на доставката. В тези случаи разходите по връщането на продукта са за сметка на купувача. Продуктът трябва да бъде във вида, в който е доставен – опаковката му да не бъде нарушена (опаковката на пратката може да бъде отваряна), да не бъде зацапана или повредена по друг начин. Правото по тази точка може да се упражни и чрез отказ да бъде приета дадена доставка.

9.3. В случаите по т. 9.1. и т. 9.2., ако потребителят е заплатил цената на стоката, търговецът възстановява платените суми в срок от 10 работни дни. В случай, че потребителят е отказал да приеме стоката поради несъответствието й с уговореното и същата да подлежи на замяна, се прилагат съответните разпоредби за извършване на нова доставка.

 

10. Рекламации.

Рекламациите за недостатъци на доставени от търговеца стоки се извършват на основанията и по реда, предвидени в Закона за задълженията и договорите, Закона за защита на потребителите и останалите приложими нормативни актове.

 

11. Дата на влизане в сила на настоящите Условия за ползване.

Настоящите Условия за ползване са обявени на уебсайта bazar.popovbg.eu на 15 декември 2012 год. и влизат в сила, считано от 15 декември 2012 год., като се прилагат за всички поръчки за покупка, подадени на или след тази дата.

 

12. Доставка на продуктите.

Поръчаните стоки се доставят в срок до три работни дни от деня следващ деня на сключване на договора съгласно т.6.

 

13.  Гаранции.

 

14. Допълнителни условия

 

 

При установяване на проблем, моля незабавно да се свържете с представител на ET “Илиян Попов”.

 

Всички права запазени!

ET “Илиян Попов”

Работи на OpenCart
Обслужва се от popovbg.eu
bazar.popovbg.eu © 2018

Store development and management by popovbg.eu